Pijler 3 : Zorg

Image

Algemeen principe - Achtergrond

Duurzame kwaliteitszorg voor mensen met hiv is noodzakelijk om de morbiditeit en mortaliteit bij mensen met hiv te verkleinen, alsook een noodzakelijke voorwaarde voor een goede gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en een betere deelname aan het actieve leven. Het gebruik van ART beperkt ook de verdere overdracht van hiv en helpt zo de epidemie onder controle houden. Daarom wordt kwaliteitszorg beschouwd als een rendabele investering. De indicatoren voor de klinische zorg bij hiv-infectie in België zijn tegenwoordig uitstekend. De huidige inspanningen moeten echter verder worden ondersteund om het hoge niveau van klinische zorg te behouden en die hoge normen voor alle mensen met hiv te kunnen garanderen, ook voor de moeilijk te bereiken en kwetsbare bevolkingsgroepen, met name door het verlagen van de barrières voor de toegang tot zorg te verkleinen. Meer aandacht voor psychosociale hulp is belangrijk om vergelijkbare kwaliteitsnormen te behalen.

Doelstellingen

De doelstellingen van de derde pijler bestaan erin multidisciplinaire zorg van een goede kwaliteit te verzekeren voor alle mensen let hiv en daarbij een betere gezondheid en een betere gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit voor alle mensen met hiv te garanderen en bij te dragen aan de bestrijding van de hiv-epidemie in België.

De specifieke doelstellingen zijn :

  1. bijdragen aan de verbetering van de zorgcascade door een optimalisering van de stappen die verband houden met de hiv-zorg, namelijk :
    • Tijdige toegang tot hiv-zorg verzekeren voor alle mensen met hiv die een hiv-diagnose hebben gekregen
    • Ervoor zorgen dat iedereen die hiv-zorg krijgt, die zorg ook blijft krijgen
    • Een snelle toegang tot ART verzekeren voor iedereen die zorg krijgt
    • Ervoor zorgen dat iedereen die ART krijgt, een niet-detecteerbare virale lading bereikt
  2. alle mensen met hiv de hulp bieden om te komen tot de best mogelijke gezondheidsgerelateerde en psychosociale levenskwaliteit.

Naast de hierboven vermelde prioriteiten voor de zorg moet er ook steun zijn voor een doeltreffend nationaal epidemiologisch register en voor de surveillance van klinische en psychosociale hiv-activiteiten, evenals voor verder operationeel en klinisch onderzoek. Dit is noodzakelijk om de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te monitoren en de hiv-zorg te verbeteren.

Waar gaat het om?

Deze pijler van de hiv-zorg heeft betrekking op de medische en psychosociale zorg voor mensen met hiv, van de diagnose van de hiv-infectie tot het bereiken van een niet-detecteerbare virale lading, met bijkomende aandacht voor de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit gedurende het hele zorgcontinuüm.

Relevante bevoegdheden

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de medische behandeling en zorg in hiv-referentiecentra of andere medische voorzieningen te verzekeren, liggen vooral bij de federale overheid.

Voor hiv-patiënten die onder de nationale ziekteverzekering vallen, worden de uitgaven voor medische zorg gedekt door het RIZIV. Het OCMW en Fedasil dekken de kosten voor niet-verzekerde hiv-patiënten. De Federale Overheidsdiensten voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid financieren de medische zorg voor patiënten in detentie.

Prioriteiten

De relevante actoren in de hiv-zorg hebben zich via een participatief proces akkoord verklaard met de volgende prioritaire actiedomeinen en acties.

Prioritair actiedomein 1: Toegang verzekeren tot kwaliteitszorg en ART voor alle mensen met hiv in België, ongeacht hun administratieve situatie

1.1 Ervoor zorgen dat alle mensen met hiv met een hiv-diagnose voldoende informatie krijgen over hiv-zorg en multidisciplinaire hulp

1.2 Ervoor zorgen dat alle mensen met hiv met een hiv-diagnose tijdig voor een volledig onderzoek worden doorverwezen naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de hiv-zorg

1.3 Ervoor zorgen dat alle mensen met hiv die in België wonen, snel toegang krijgen tot de meest aangewezen ART

1.4 De administratieve belemmeringen voor de toegang tot ART voor mensen met hiv die in een asielprocedure zitten of afhankelijk zijn van dringende medische zorg aanzienlijk verminderen

1.5 Toegang verlenen tot hiv-zorg van een goede kwaliteit voor mensen met hiv in gevangenissen of andere detentiecentra

1.6 Toegang verlenen tot hiv-zorg van een goede kwaliteit voor mensen met hiv in centra voor asielzoekers

1.7 Toegang verlenen tot hiv-zorg van een goede kwaliteit voor mensen met hiv in psychiatrische centra, verzorgingstehuizen, rusthuizen of andere centra voor langdurig verblijf

1.8 Mensen met hiv informeren over de beschikbaarheid van lotgenotensteun via patiëntenorganisaties

Prioritair actiedomein 2: Ervoor zorgen dat alle mensen met hiv zorg blijven krijgen via empowerment van patiënten en een aanpak van samenwerking met huisartsen en patiëntenorganisaties

2.1 Ervoor zorgen dat patiënten die zijn weggevallen voor follow-up systematisch worden gecontacteerd

2.2 Bij alle nieuwe hiv-patiënten systematisch nagaan hoe zij te bereiken zijn in geval van een gemiste afspraak

2.3 Patiënten identificeren die een groter risico lopen om af te haken en die gerichte hulp moeten krijgen om zorg te blijven ontvangen

2.4 Steun verlenen aan ondersteuning (door lotgenoten) en empowerment van mensen met hiv over hun (hiv-)zorg en het gebruik van eHealth

2.5 De kennis en het bewustzijn van de huisartsen verbeteren over de hiv-epidemie in België, over TasP, N=N en de 95-95-95-doelstellingen van UNAIDS en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit

2.6 Zorgen voor heldere communicatiekanalen tussen de HRC’s en de huisartsen en hen informeren over het aanbod aan multidisciplinaire hiv-zorg die beschikbaar is binnen die HRC’s

Prioritair actiedomein 3: Alle mensen met hiv de meest aangewezen en doeltreffende ART bieden die aansluit bij hun klinische toestand en verwachtingen om te komen tot een niet-detecteerbare virale lading

3.1 Ervoor zorgen dat ART wordt voorgeschreven in overeenstemming met de Europese richtlijnen (EACS), in samenspraak met elke patiënt

3.2 Informatie en vorming bieden aan zorgverleners die gespecialiseerd zijn in hiv-zorg over de meest recente wetenschappelijke evidentie in verband met het voorschrijven van ART om zo uitstekende zorg voor mensen met hiv te behouden en te versterken

3.3 De deelname van de HRC’s aan de nationale hiv-surveillance opvolgen

3.4 Het operationeel en klinisch onderzoek ondersteunen

Prioritair actiedomein 4: Een optimale zorgkwaliteit voor mensen met hiv garanderen vanuit een holistische benadering, inclusief preventie en aanpak van complicaties en comorbiditeit

4.1 De complementariteit van de zorg door huisartsen en HRC’s garanderen (bijvoorbeeld op het vlak van vaccinatie, soa-screening en -behandeling, medicatie-interacties) door de taken van de huisartsen in de hiv-zorg te verduidelijken

4.2 De beschikbaarheid en toegankelijkheid, inclusief de terugbetaling, van vaccins voor mensen met hiv garanderen, zoals aanbevolen door de Europese richtlijnen (EACS)

4.3 De samenwerking tussen HRC’s en andere specialisten verbeteren en de coördinatie van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met comorbiditeit garanderen, met bijzondere aandacht voor ouder wordende patiënten en hun specifieke noden

4.4 De toegang tot multidisciplinaire hulp verbeteren, vooral inzake partnerverwittiging, soa-screening en -behandeling, seksuele en reproductieve gezondheid, geestelijke gezondheid, drugverslaving inclusief chemseks, dieetvoorschriften, stoppen met roken en maatschappelijke hulp

4.5 Monitoring van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en welzijn integreren in de werking van de HRC’s om in samenwerking met mensen met hiv mogelijke verbeterpunten voor de zorg vast te stellen