Image

Positieve Raad

De Positieve Raad is een adviesorgaan voor mensen met hiv die op 24 februari 2014 is ingesteld door de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid. Sinds de oprichting is de Positieve Raad een permanent lid van het Monitoring Comité.

De Raad heeft het recht om op verzoek of op eigen initiatief deskundig advies te verstrekken over alle onderwerpen met betrekking tot mensen met hiv, zoals de medische behandeling en opvolging, hulp, levenskwaliteit en welzijn, voorlichting, de juridische context, sociaaleconomische belemmeringen en de bevordering van het hiv-onderzoek.

Ondanks het gebrek aan financiering voor zijn werking en personeel is de Positieve Raad heel actief geweest. De afgelopen jaren werd de Positieve Raad geconsulteerd door het ministerie van Volksgezondheid. Naar aanleiding van de besprekingen over de nieuwe conventie tussen RIZIV en de HRC’s (2018) leverde de Positieve Raad input over de noden en bezorgdheden van de mensen met hiv.

Om zijn missie te kunnen uitvoeren, moet de Positieve Raad kunnen rekenen op de steun en medewerking van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de aanpak van hiv in België. Verwacht wordt dat de Positieve Raad wordt geraadpleegd en betrokken telkens wanneer dat aangewezen is volgens het MIPA-principe.

Missie

De Positieve Raad wil

1/ de betekenisvolle betrokkenheid van mensen met hiv garanderen op alle niveaus die voor hen van belang zijn,

2/ het oogpunt van de patiënt toevoegen aan de deskundigheid van gezondheidswerkers, gezondheidswerkers op het terrein en andere vakmensen en

3/ optreden als consultatie-orgaan voor beleidsmakers, patiëntenorganisaties, doelgroeporganisaties, prioritaire doelgroepen en het Monitoring Comité.

De Positieve Raad wil die doelen bereiken door middel van acties in de volgende domeinen:

1. OVERLEG

1.1 Rekening houden met de brede diversiteit van de mensen met hiv-community

1.2 Zorgen voor communicatie en overleg met mensen met hiv via jaarlijkse vergaderingen en een overlegplatform

1.3 Individuele hulp bieden aan mensen met hiv en optreden als bemiddelaar wanneer dat nodig is

1.4 Een regelmatige interactie opzetten met de grote verscheidenheid aan patiëntenen doelgroeporganisaties

1.5 Op regelmatige basis en telkens wanneer nodig (beter) contact onderhouden met de HRC’s en de actoren op beleidsvlak 

2. SAMENWERKING

2.1 De samenwerking met het Monitoring Comité versterken om de betrokkenheid van de Positieve Raad bij de uitvoering van het hiv-plan te verzekeren

2.2 De adviserende activiteiten van de Positieve Raad inbedden in de werkprocedures van het Monitoring Comité 

3. RAADPLEGING

3.1 Samenwerken met de HRC’s om de doorverwijstrajecten naar de hulpdiensten te verbeteren, zodat die beantwoorden aan de noden van mensen met hiv en ook doorverwijzing door lotgenoten omvatten

3.2 De ontwikkeling ondersteunen van een monitoringtool om de uitvoering van het hiv-plan te evalueren en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het oogpunt van de mensen met hiv